Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Předmanželskou smlouvu uzavírá stále více párů. Může chránit před majetkovou újmou i exekucí

Publikováno 22. 11. 2019 v kategorii Volný čas, Vzdělávání

Ačkoliv je předmanželská smlouva obecně známým termínem, nenechte se při listování občanským zákoníkem zmást, tento pojem byste v něm totiž hledali marně. Takzvané předmanželské nebo i manželské smlouvy spadají do smluveného režimu společného jmění manželů. Pojďme se na tyto právní instituty podívat podrobně. Jaké důsledky má uzavření předmanželské smlouvy? V jakých případech je dobré o uzavření takové smlouvy uvažovat?

  • Zhruba polovina manželských párů v ČR se dříve nebo později rozvede
  • Předmanželská smlouva je v zákoně ukotvena jako společného jmění manželů
  • Smlouvu musí sepsat notář
  • Platnost smlouvy je dána uzavřením manželství
  • Předmanželská smlouva je pojistkou před majetkovou újmou
  • Smlouva vás může ochránit při rozvodu nebo exekuci

3 různé majetkové režimy mezi manžely

Občanský zákoník nabízí možnost tří majetkových režimů mezi manžely. Rozlišujeme zákonný majetkový režim. Jedná se o režim, který podléhá občanskému zákoníku, což znamená, že uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů. Druhým režimem je režim, který byl založen na základě rozhodnutí soudu. Takový režim vzniká na základě návrhu jednoho z manželů. Tento režim ovšem není nijak častý, jedná se spíše o výjimky. A konečně třetí režim, kterým je tzv. režim smluvený. Vzniká na základě smlouvy. Nejčastěji právě smlouvy předmanželské, kterou uzavírají snoubenci. Smluvený režim může vzniknout také mezi manžely smlouvou o změně šíře společného jmění manželů.

Účinnost smlouvy je vázána na uzavření manželství

V rámci zákonného režimu podléhají majetkové poměry (tj. rozsah společného majetku a nakládání s ním) mezi manžely ustanovením zákona. Pokud se snoubenci rozhodnou, že chtějí své poměry pozměnit, musí tak učinit prostřednictvím zmíněné předmanželské smlouvy. Je dobré mít ovšem na paměti, jak je to vlastně s účinností předmanželské smlouvy. Účinnost smlouvy se váže na uzavření manželství. Rovněž platí, že pokud je na základě smlouvy potřeba provést příslušné zápisy do veřejných rejstříků (zejména katastru nemovitostí), lze takové změny provést právě po uzavření manželství.

Požadavky na formu smlouvy

Chcete-li při pořizování předmanželské smlouvy postupovat správně, je třeba dodržet zákonné požadavky na formu takového právního jednání. Platná předmanželská smlouva musí mít vždy písemnou formu a musí být provedena formou notářského zápisu. Majetkový režim smluvený smlouvou může mít různé podoby. Společně jmění lze zúžit pouze na část majetku. Možné je také společné jmění rozšířit, nebo jej naopak úplně vyloučit, následkem čehož společné jmění manželů po uzavření manželství vůbec nevzniká. Každý z manželů má svůj vlastní majetek a své dluhy. Úplné vyloučení společného jmění manželů se uplatní asi nejčastěji v případech, kdy panuje nerovnováha mezi majetky manželů. Předmanželské smlouvy jsou tedy hojně využívané, je-li na tom jeden ze snoubenců, co se majetku týče, podstatně lépe. Zrušit společné jmění manželů s tím, že budou dále existovat pouze samostatná jmění obou manželů, lze sjednat také za doby trvání manželství. Pokud se manželé pro tuto možnost rozhodnou, musí být zároveň dosavadní společné jmění vypořádáno.

Obsahové požadavky smlouvy a zákonná omezení

V předmanželské smlouvě si můžete sjednat téměř jakékoliv ujednání. Samozřejmě existují jistá omezení, která stanoví zákon. Jedná se o typické promítnutí zásady soukromého práva, tedy je možné si ujednat to, co zákon nezakazuje. Co se tedy týče rozsahu společného jmění, vyloučení určitých věcí a podobně, mají snoubenci poměrně velké pole pro utvoření takových poměrů, které budou právě jim vyhovovat. Předmanželská smlouva samozřejmě může obsahovat také ujednání, která upraví majetkové poměry po případném rozvodu manželů. A v tomto případě existují zákonná omezení. Ujednání by totiž neměla znemožnit rozvedenému manželi zabezpečit rodinu. Pod tímto pojmem si představme například možnost manžela přispívat na náklady rodinné domácnosti nebo naplňování vyživovací povinnosti, ať už vůči potomkům, nebo bývalému manželi. Lze také výslovně ujednat požadavek zápisu smlouvy do evidence listin o manželském majetkovém režimu, jedná se o veřejný seznam

Nakládání s majetkem

Pokud se nejedná o předmanželskou smlouvu, která úplně vylučuje společné jmění manželů, i po uzavření takové smlouvy bude některý společný majetek přirozeně také společným jměním, byť v odlišném rozsahu, než by byl v případě sjednaného zákonného režimu. V takovém případě vyvstává otázka, jakým způsobem bude s takovým majetkem disponováno. Pokud snoubencům nevyhovují pravidla o nakládání se společným majetkem, jak je stanoví zákon, mají možnost si odlišná pravidla podle svého stanovit právě v předmanželské smlouvě.

Můžete si ujednat například, že jeden z manželů, může se společným majetkem nakládat samostatně bez souhlasu partnera. Samozřejmě lze také ujednat povinnost mít souhlas druhého manžela při dispozici s majetkem, a to i v případech takzvané běžné správy. Pokud je jeden z manželů podle ujednání zmocněn spravovat společný majetek, provádí právní úkony ve věcech, které se jmění týkají. To zahrnuje také soudní a jiná řízení. V případech dispozice se společnou domácností nebo s celkovým jměním je zapotřebí souhlas také druhého manžela. Včetně například zřízení zástavního práva nebo věcného břemena k nemovitosti.

Máme uvažovat o předmanželské smlouvě?

Předmanželská smlouva se může projevit jako významný pomocník, pokud se jedná o zamezení sporů o majetek v budoucnu, popřípadě po rozvodu manželů. Může také fungovat jako jakási ochrana snoubence v případě výrazných dluhů druhého nastávajícího manžela. Jak již bylo řečeno, předmanželská smlouva se doporučuje a hojně využívá, páry, které mají nepoměrné majetky, nebo pokud jeden z manželů vykonává podnikání spojené s vyšší mírou rizika. V těchto případech je jistě předmanželská smlouva namístě.

Další články:


Přečtěte si také…

Další užitečné články, které byste neměli minout